KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą

­

KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE

gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO przysługują Pani/Panu wymienione poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miejski w Będzinie.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin, (nr tel.: 32 267 70 41 44, adres e-mail: um@um.bedzin.pl).

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie 42-500 Będzin, ul 11 listopada 20, telefon: 32 267-91-80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wykonywania obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
   
 • realizacji przysługujących uprawnień, wykonania zadania realizowanego w celu publicznym lubw ramach sprawowania władzy publicznej,
   
 • realizacji zadań ustawowych nałożonych na organy gminy,
   
 • świadczenia usług publicznych,
   
 • realizacji zadań zleconych i powierzonych gminie,
   
 • załatwiania spraw interesantów zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami.
 1. W ramach realizacji celów przetwarzania wymienionych w pkt 3 Urząd Miejski w Będzinie wykorzystuje dane osobowe w formie informacji adresowych do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, łączności tefonicznej, identyfikacji tożsamości interesantów z uwzględnieniem szcególnych kategori danych okreslonych w art. 9 RODO.

 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Będzinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
   
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
   
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
   
 • usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
   
 • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO;
   
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO.
   
 1. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wyrażenie jej jest dobrowolne i zawsze istnieje możliwość cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody.
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani danych do czasu jej wycofania.

 2. Gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzaniem pana/pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 3. Żródłem pozyskania danych osobowych przez Urząd Miejski w Będzinie są instytucje i organy publiczne działające na mocy przepisów oraz odrębnych ustaw oraz dostępne rejestry państwowe.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2018 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.06.2018 13:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2018 13:27 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)