Zarządzenie Nr 0050.384.2018 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego

­

Zarządzenie nr 0050.384.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 18.09.2018 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 994), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie: określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

 

§ 1

 

Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Będzin wraz z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu, wymienione w załączniku do niniejszego Zarządzenia stanowiącym jego integralną część.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży obejmujący lokale mieszkalne opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.384.2018 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.09.2018
Data publikacji:21.09.2018 10:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.10.2018 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
21.09.2018 10:29 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)