Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji (działania windykacyjne) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

­

WOr.2110.13.2018

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Księgowo-Budżetowym

Referat Podatków i Windykacji

(działania windykacyjne)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

● posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1260) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559),

● pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

● posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku,

● brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

● ukończone studia wyższe o kierunku prawo, administracja lub ekonomia,

● znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzeń wykonawczych, w tym między innymi rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, Kodeksu cywilnego (Księga Trzecia Tytuł VII Dział II), ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie Działu III, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów ogólnych dotyczących działalności samorządu oraz przepisów ogólnych dotyczących działalności samorządu,

● posiadanie praktyki zawodowej jako pracownik biurowy przez okres co najmniej 3 lat.

 

Wymagania dodatkowe:

● zdolności organizacyjne,

● samodzielność w podejmowaniu decyzji,

● odpowiedzialność,

● systematyczność,

● umiejętność w zakresie komunikacji werbalnej i komunikacji pisemnej,

● umiejętność pracy w zespole,

● znajomość komputera w zakresie Microsoft Office,

doświadczenie przy dokonywaniu windykacji należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

● przygotowywanie i wysyłanie upomnień do osób zalegających z regulowaniem opłaty za wywóz odpadów komunalnych (opłata za gospodarowanie odpadami) oraz prowadzenie ich ewidencji,

● sporządzanie i przekazywanie do właściwych organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych oraz prowadzenie ich ewidencji,

● przygotowywanie informacji i analiz dotyczących realizacji działań windykacyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami,

● prowadzenie windykacji należności cywilnoprawnych gminy poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty,

● kierowanie wniosków do obsługującej urząd kancelarii adwokackiej w zakresie wystosowania pozwu do właściwego sądu cywilnego,

● przyjmowanie interesantów,

● załatwianie środków zaskarżenia w ramach prowadzonych przez pracownika czynności

(zarzutów, skarg, zażaleń),

● przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej na podstawie tytułów wykonawczych.

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• wyjścia w teren,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

Oferty powinny zawierać:

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku prawo, administracja lub ekonomia,

  • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej jako pracownik biurowy przez okres co najmniej 3 lat,

  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

     

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji (działania windykacyjne)" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2018 roku do godz. 17.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Kierownik Referatu Podatków i Windykacji Pani Anna Filik tel. 32-267-91-45.


 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji (działania windykacyjne) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:28.09.2018
Data publikacji:28.09.2018 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.10.2018 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
28.09.2018 11:36 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)