OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH w dniu 31 grudnia 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne ograniczone na najem lokali użytkowych na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto

­

Będzin, dnia 27.11.2018 r.

RGM.7150.1.1.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

 

W dniu 31 grudnia 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne ograniczone na najem lokali użytkowych na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto.

 

Pierwsze przetargi ograniczone na stawkę czynszu najmu:

 

Przeznaczyć do najmu w drodze przetargu następujące lokale użytkowe:

 

  1. lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 90,66 m2 położony na parterze, wyposażony w instalację: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, dla których stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto.

    Minimalne postąpienie w licytacji – 0,50 zł

    Wadium – 1000 zł;

    W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zwrócić się do Administracji MZBM Sp. z o.o.- AZK, ul. 1 - Maja 2a Będzin, tel. 32 775-81-31 wew. 45.

  2. lokal użytkowy nr 3 o powierzchni 75,95 m2 położony na parterze, wyposażony w instalację: wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, dla których stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto.

Minimalne postąpienie w licytacji – 0,50 zł

Wadium – 1000 zł;

W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zwrócić się do Administracji MZBM Sp. z o.o.- AZK, ul. 1 - Maja 2a Będzin, tel. 32 775-81-31 wew. 45.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1) Wpłata wadium w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie ING Bank Śląski S.A. w Będzinie nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

2) Złożenie w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Będzinie:

a) oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,

b) oświadczenia dotyczącego najmu innego lokalu użytkowego lub garażu należącego do Gminy Będzin oraz braku zadłużenia z tego tytułu,

c) dowodu wpłaty wadium.

Dla ww. lokali użytkowych ustala się okres najmu nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2035 r. tj. do końca trwania umowy dzierżawy pomiędzy Miastem Będzin, a Spółką PKP S.A.

Dla ww. lokali użytkowych ustala się zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedaż i podawaniem napojów alkoholowych.

Wyklucza się możliwość prowadzenia w ww. lokalach użytkowych działalności związanej z eksploatacją automatów do gier o niskich wygranych

Termin zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uzgodnić z odpowiednią Administracją MZBM w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

Regulamin przetargu, wzór umowy najmu i druki oświadczeń dostępne są w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Na przetarg należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba występująca w przetargu w imieniu uczestnika przetargu winna okazać pełnomocnictwo upoważniające ją do dokonywania czynności przetargowych. Osoba występująca w imieniu osoby prawnej winna okazać wypis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający jej uprawnienie do reprezentowania podmiotu.

Najemca zobowiązuje się złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. w zakresie wydania lokalu w dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu. Koszty sporządzenia niniejszego oświadczenia ponosi najemca. Oświadczenie najemcy będącego osobom fizyczną będzie zawierało informację o pozostawaniu przez najemcę w związku małżeńskim, wyrażeniu zgody przez współmałżonka na zawarcie niniejszej umowy najmu i na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu oraz zawarciu lub braku umowy majątkowej małżeńskiej pomiędzy najemcą i jego współmałżonkiem.

Do wylicytowanej w przetargu stawki czynszu najmu dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki. Podwyższenie stawki czynszu ustalonej w wyniku przetargu będzie dokonywane raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany w komunikatach Prezesa GUS, ze skutkiem na 1-szy dzień miesiąca następującego po dacie publikacji.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest do uiszczania opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego wylicytowanego czynszu brutto.

Nakłady poniesione przez najemcę na adaptację lokalu do planowanej działalności nie będą podlegały rozliczeniu z wynajmującym.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 21 dni od dnia powiadomienia i zatwierdzenia protokołu przetargu, bądź złoży niezgodne z prawdą oświadczenie o zaległościach czynszowych, o których mowa w pkt 1 lit. b Rozdział II Regulaminu przetargu.

Szczegółowych informacji związanych z przetargami oraz warunkami najmu komunalnych lokali użytkowych udziela Referat Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Będzinie pod nr tel. 32 267 92 24.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości,

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Aneta Witkowska - Złocka

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH w dniu 31 grudnia 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne ograniczone na najem lokali użytkowych na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska
Data na dokumencie:27.11.2018
Data publikacji:30.11.2018 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.01.2019 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
30.11.2018 10:39 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)