OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY

­

Wójt Gminy Psary                                                                                       Psary, dnia 15.01.2019 r.

woj. Śląskie

Nr RPPIX.6220.002.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
z 2018 roku, poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam,

 

strony prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych, wszczętego na wniosek spółki DL Invest Group PM S.A z siedziba w Katowicach, o przekazaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach
o nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008 Psary do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie
w celu zasięgnięcia opinii.

 

Pouczenie

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary www.bip.psary.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bedzin.bip.info.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Będzin przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony prowadzonego postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów a także zgłoszenia wniosków i żądań.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w pok. Nr 213, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00 – w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 18.01.2019 R.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Tomasz Sadłoń
Data na dokumencie:15.01.2019
Data publikacji:18.01.2019 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.02.2019 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
18.01.2019 08:38 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)