Kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie przy ul. rtm. W. Pileckiego 17

­

OGŁOSZENIE
Kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie
przy ul. rtm. W. Pileckiego  17

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;

 • lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;

 • lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 • lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwo popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 • biegła znajomość przepisów dotyczących finansów i rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego;

 • znajomość ustawy: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych;

 • biegła obsługa komputera w tym obsługa systemu bankowości internetowej, bardzo dobra znajomość programów komputerowych: Księgowość i Płace Optivum firmy Vulcan, Płatnik ZUS;

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • mile widziane doświadczenie w dziale księgowości miejskiej jednostki organizacyjnej;

 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa;

 • kreatywność, sumienność i rzetelność;

 • umiejętność planowania, podejmowania decyzji i dobrej organizacji pracy własnej;

 • dobra komunikacja interpersonalna;

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • odporność na stres;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa finansowo - księgowa jednostki,

 • opracowanie i realizacja planu dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej, funduszu świadczeń socjalnych, dochodów oraz dochodów i wydatków nimi finansowanych,

 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,

 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach finansowych,

 • finansowe rozliczenie inwentaryzacji,

 • weryfikacja ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia,

 • sporządzanie list płac dla pracowników,

 • prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz finansowych, sprawozdań GUS,

 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów do budżetu gminy,

 • prowadzenie ubezpieczenia pracowników,

 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,

 • archiwizacja,

 • wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika placówki.

4. Warunki pracy na stanowisku

 • miejsce pracy – Miejska Świetlica Środowiskowa w Będzinie,

 • praca w trybie jednozmianowym, 2 godzinny czas pracy (¼ etatu),

 • praca siedząca, związana z pracą przy komputerze,

 • wyjścia w teren (bank, urząd),

 • budynek jednostki organizacyjnej nie jest wyposażony w windę,

 • zatrudnienie od dnia 01.04.2019.

5. Oferta powinna zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego,

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej w księgowości (co najmniej 3-letniej lub co najmniej 6-letniej – w zależności od wkształcenia posiadanego przez kandydata),

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r . na adres:

Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie, ul. rtm. W.Pileckiego 17 42-500 Będzin,

w godz. 9.00 – 15.00,

 

7. Informacje dodatkowe

• dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury zostaną przeznaczone do zniszczenia,

• kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną

o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,

• w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MŚŚ w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0%,

• szczegółowych informacji udziela kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w godzinach 09.00 – 16.00 tel. 032 761-47-64,

• informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń

Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie

Aneta Linnert - Kurkowska

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kierownik Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie przy ul. rtm. W. Pileckiego 17
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Linnert-Kurkowska
Data na dokumencie:06.03.2019
Data publikacji:06.03.2019 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
06.03.2019 14:21 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)