x 
Drukuj
Piotr Witelus 08.03.2019 11:57

Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.03.2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku

­

Zarządzenie Nr 0050.66.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 8.03.2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994z późniejszymi zmianami), w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

zarządzam:

 

§ 1

 

1. Ogłosić wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.03.2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.03.2019
Data publikacji:08.03.2019 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.03.2019 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
08.03.2019 11:57 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)