x 
Drukuj
Piotr Witelus 13.03.2019 09:53

Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

­

WOr.2110.5.2019

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Ochrony Środowiska -

Referat Zieleni Miejskiej

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie wyższe,

 • minimum 2 lata stażu pracy,

 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,

 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 • znajomość ustawy o ochronie przyrody,

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,

  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w dziedzinie ochrony środowiska i wykształcenie w zakresie ochrony środowiska,

 • samodzielność,

 • rzetelność,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office),

  prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie spraw służących poprawie jakości powietrza,

 • prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

 • propagowanie działań  proekologicznych,

 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,

 • kształowanie systemu przyrodniczego w mieście,

 • utrzymywanie zieleni miejskiej,

 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,

 • przygotowywanie projektów uchwał związanych z zakresem zadań wykonywanych przez Referat Zieleni Miejskiej,

 • załatwianie spraw bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem tj. interpelacji, skarg, wniosków, zażaleń i postulatów,

 • przygotowywanie projektów uchwał związanych z zakresem zadań wykonywanych przez Referat Zieleni Miejskiej,

 • obsługa interesantów w zakresie zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem,

 • wykonywanie w ramach powierzonego zakresu innych zadań zleconych przez przełożonego.

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• wyjścia w teren,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy, tj. w szczególności kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 14.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela I Wiceprezydent Miasta Będzina Pani Aneta Witkowska-Złocka tel. 32-267-92-30.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:13.03.2019
Data publikacji:13.03.2019 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
13.03.2019 09:58 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
13.03.2019 09:53 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)