Zarządzenie nr 0050.93.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat

­

Zarządzenie nr 0050.93.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 21.03.2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 994 z późniejszymi zmianami), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, Zarządzenia nr 0050.304.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.07.2018 r. w sprawie zasad wynajmowania oraz użyczania na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina

 

zarządzam:

§ 1

  1. Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat lokal użytkowy , położony w Będzinie przy ul. Henryka Sienkiewicza 33 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Użyczenie nastąpi na rzecz: Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa Górnicza – Śródmieście.

 

§ 2

  1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia obejmujący lokale użytkowe opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
    w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

ŁUKASZ KOMONIEWSKI

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.93.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:21.03.2019
Data publikacji:27.03.2019 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.04.2019 00:06 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
27.03.2019 11:02 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)