OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie"

­

Będzin, dnia 25.07.2019 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.9.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik, decyzji z dnia 25.07.2019 r. Nr WOŚ-RZM.6220.9.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa odwodnienia drogi 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie”.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Katowicach zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 - w Wydziale Ochrony Środowiska – w Referacie Zieleni Miejskiej, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.07.2019
Data publikacji:25.07.2019 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.07.2019 14:06 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
25.07.2019 14:06 Dodano załącznik "karta informacyjna 66.2019.odt" (Piotr Witelus)
25.07.2019 13:57 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
25.07.2019 13:52 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)