Obwieszczenie zawiadamiam że w dniu 25.07.2019 r. wydano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik, decyzję Nr WOŚ-RZM.6220.9.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie

­

Będzin, dnia 25.07.2019 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.1.10.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 25.07.2019 r. wydano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg ul. Węgroda 59,
42-582 Rogoźnik, decyzję Nr WOŚ-RZM.6220.9.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa odwodnienia drogi 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie”.

 

 

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, to zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), stosuje się przepisy art. 49 k.p.a.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informaji Publicznej, zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestrycji.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się treścią decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Katowicach zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 - w Wydziale Ochrony Środowiska – w Referacie Zieleni Miejskiej, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie zawiadamiam że w dniu 25.07.2019 r. wydano na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik, decyzję Nr WOŚ-RZM.6220.9.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Grażyna Pawełek
Data na dokumencie:25.07.2019
Data publikacji:25.07.2019 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.07.2019 13:58 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)