ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"

­

BZK.271.10.2019

Będzin, dnia 31.07.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec” wg wykazu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostawę i wniesienie wszystkich zamawianych produktów do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”. Wszystkie produkty winny spełniać wymogi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, obowiązujących w danym zakresie, być jednorodne, być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych i nieregenerowane, posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt.

Atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże jednostce OSP wraz z dostawą.

Wykonawcy posiadają prawo przedstawienia w ofercie produktu równoważnego.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy,
iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia.

 

Zamówienie obejmuje :

Quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”:

Quad – 1 sztuka

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Miejsce dostawy:

1.Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20

KODY CPV:

34100000-8 Pojazdy silnikowe

34113300-5 pojazdy terenowe

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 26 sierpnia 2019

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 

 1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

 2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

 3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

 4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Podana w ofercie cena brutto z należytym podatkiem VAT zostanie ustalona na cały okres obowiązywania umowy nie podlega podwyższeniu ani waloryzacji.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

 3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Cena oferty musi być podana w PLN.

 5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 7. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zamiany.

 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

 

 1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku
  lub według druku stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT:

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę na lub według druku stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy przesłać e-mailem na adres: anna.dziedziewicz@um.bedzin.pl (skan dokumentów).

Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2019 r. do godziny 15:30.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 6.08.2019

 • DO WYKONAWCÓW 1 (treść w załączniku)

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:31.07.2019
Data publikacji:31.07.2019 11:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.08.2019 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
06.08.2019 12:31 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
06.08.2019 12:29 Dodano załącznik "Do Wykonawców 1.pdf" (Piotr Witelus)
31.07.2019 11:58 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)