PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego

­

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

II przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego.

 

Przedmiotem przetargów są nieruchomości oznaczone na karcie mapy 57 obręb Będzin poniżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek:


 

Działka nr 64 o pow. 1 ha 2487 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m2, stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę inwestycyjną z drogą publiczną - ul. Cieszkowskiego. cena wywoławcza 696.000,00 zł netto.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi - 69.000,00 zł
 

Działka nr 65 o pow. 1 ha 2274 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m2, stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę inwestycyjną z drogą publiczną - ul. Cieszkowskiego – cena wywoławcza 700.000,00 zł netto.

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi - 70.000,00 zł

Do cen sprzedaży nieruchomości ustalonych podczas przetargów doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
 

Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:

KA1B/00055570/9 dla działek nr 64 i 65

KA1B/00057080/1 dla działki nr 71 ( komunikacja wewnętrzna)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – symbol planu C1.P-U.

 

Część jawna przetargów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro w dniu 2 października 2019 roku o godzinach:

10.00 - działka nr 64 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej,

10.30 - działka nr 65 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej,

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYCH PRZETARGACH WINNY :

 

  • zapoznać się z regulaminami przetargowymi zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

 

  • najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku wpłacić wadium uprawniające do udziału w przetargu na sprzedaż danej działki na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie - Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

  •  

    Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

  • najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „ II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki …....(podać właściwy numer działki)” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

 

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie, nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.08.2019
Data publikacji:01.08.2019 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.10.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
01.08.2019 12:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
01.08.2019 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
01.08.2019 12:17 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)