Zarządzenie Nr 0050.226.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.08.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym

­

Zarządzenie Nr 0050.226.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 5.08.2019r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 506 ), art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

 

§ 1

  1. Przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy położony w Będzinie przy ul. Małachowskiego 1 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

  2. Wynajem nastąpi na rzecz: Pani Anety Orzechowskiej prowadzącej działalność gospodarczą jako firma Aneta Orzechowska GS GROUP na zaplecze handlowo – wysyłkowe.

     

§ 2

  1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym obejmujący lokale użytkowe opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Będzinie na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Będzinie. Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
    w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.226.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.08.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.08.2019
Data publikacji:07.08.2019 08:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.08.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
07.08.2019 08:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.08.2019 08:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.08.2019 08:11 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)