Zarządzenie Nr 0050.259.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dniem 16.08.2019 w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

­

Zarządzenie Nr 0050.259.2019

Prezydenta Miasta Będzina
z dniem 16.08.2019

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 2019 roku poz. 506) oraz w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:
§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

§ 2

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego na stronie internetowej miasta Będzina.

§ 3

Termin konsultacji ustalam od dnia 16.08.2019 roku do dnia 30.08.2019 roku.

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Aneta Witkowska - Złocka

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.259.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dniem 16.08.2019 w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:16.08.2019
Data publikacji:16.08.2019 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.08.2019 00:02 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Michał Karoń)
16.08.2019 12:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)