XV Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Będzin, dnia 19 września 2019 roku

BRM.0002.XV.2019

 

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 26 września 2019 roku (czwartek) na godzinę 10.00 XV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.

  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

  5. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2019 roku:

1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Annę Pawęzowską,

2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

3/ dyskusja.

  1. Informacja Prezydenta Miasta Będzina z pobytu delegacji władz samorządowych miast partnerskich (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) podczas Dni Będzina 2019:

1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,

2/ dyskusja.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie,

2/ uchylenia uchwały nr XI/62/2019 Rady Miejskiej Będzinaz dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

3/ określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

4/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

5/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

6/ zmiany Uchwały Nr XXXII/399/205 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31.01.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania,

7/ przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Będzinie”,

8/ przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów”,

9/ przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów - mieszkańców Będzina”,

10/ szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Będzina,

11/ przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,

12/ określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Będzin na rzecz najemców,

13/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników,

14/ zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

15/ zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 – 2028,

16/ zmiany uchwały Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2019 roku.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych..

  2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:19.09.2019
Data publikacji:20.09.2019 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.09.2019 11:15 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)