Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

­

WOr.2110.19.2019

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor

w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559 z późn. zm.),

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiada wykształcenie średnie ekonomiczne,

 • posiada znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz przepisów ogólnych dotyczących działalności samorządu,

 • posiada znajomość rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,

 • posiada znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • posiada znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

 • posiada znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających swą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiada doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie wykonywanych zadań (konieczność udokumentowania)

 • dobra znajomość obsługi programu finansowego,

 • posiada staż pracy przez okres co najmniej 3 lat.

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności organizacyjne,

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • odpowiedzialność,

 • systematyczność,

 • umiejętność analizowania danych finansowych,

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,

 • umiejętność w zakresie komunikacji werbalnej i komunikacji pisemnej oraz

 • znajomość obsługi programu komputerowego w zakresie Microsoft Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie komputerowym w zakresie wydatków budżetowych, projektów unijnych, sum depozytowych i lokat terminowych w postaci odrębnych rejestrów księgowych - wprowadzanie dowodów księgowych.

 2. Bieżąca dekretacja dowodów księgowych.

 3. Prowadzenie ewidencji księgowej do kont bankowych wydatków gminy, sum depozytowych, lokat terminowych oraz projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

 4. Czuwanie nad kompletnością i prawidłowością dokumentów, będących podstawą zapisów księgowych.

 5. Analizowanie za okresy miesięczne sald na kontach rozrachunkowych w zakresie prowadzonych kont, podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania należności.

 6. Miesięczne analizowanie i uzgadnianie danych w układzie wydatek – koszt.

 7. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie należności i zobowiązań.

 8. Współpraca przy sporządzaniu miesięcznych sprawozdań w zakresie wydatków i projektów unijnych.

 9. Miesięczne rozksięgowywanie podatku VAT naliczonego.

 10. Prowadzenie obsługi sum depozytowych w zakresie:

a)   wpłat i zwrotów wadiów oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów,

b)   naliczania odsetek do zwracanych kwot,

11.Zamykanie ksiąg rachunkowych, sporządzanie zestawień do bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki.

12.Inwentaryzowanie prowadzonych kont przez potwierdzanie sald i weryfikację danych.

13.Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu
jednostki.

14. Kontrola rozliczania dotacji.

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem: kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego ekonomicznego, stażu pracy – minimum 3 lata oraz doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie wykonywanych zadań,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych)" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 roku do godz. 17.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Kierownik Referatu Finansowego Pani Beata Wiśniewska 32-267-91-10.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw prowadzenia ksiąg rachunkowych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:11.10.2019
Data publikacji:11.10.2019 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.10.2019 00:04 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
11.10.2019 10:35 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)