Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji  zewnętrznej i wewnętrznej

­

DKAiO.112.9.2019

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji  zewnętrznej i wewnętrznej

1. Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie

 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym,

 • staż pracy 5 lat (mile widziane: doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w pracy w MOPS realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny);

 • Znajomość przepisów:

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2220 z pózn. zm)

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 )

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z pózn. zm.)

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U.2019 r. poz. 670, pózn. zm.)

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pózn. zm.)

 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473.)

 • ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 , z pózn. zm.)

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282. )

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” ( tj. Dz.U 2018, poz.1061)

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym: biegła znajomość obsługi komputera i programów Microsoft Office;

 • Doświadczenie w zakresie obsługi klienta;

 • Wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

· doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

· umiejętność organizacji pracy;

· umiejętność efektywnej pracy w zespole;

· samodzielność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji;

· własna inicjatywa, kreatywność;

· odpowiedzialność, rzetelność, sumienność;

· komunikatywność;

· umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Organizacja, koordynacja oraz prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac podległych pracowników w celu wykonywania wszystkich zadań należących do kompetencji Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych z zakresu:

 • postępowań na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

 • postępowań na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 • postępowań na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

 • postępowań na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

 • postępowań na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism w zakresie realizowanych w dziale zadań;

 • ewidencji przyznawanych świadczeń;

 • prowadzenia analiz przyznanych i wypłaconych świadczeń;

 • przygotowywania planów finansowych i zapotrzebowania na środki finansowe na wypłatę świadczeń,

 • bieżącego monitoringu realizacji planu finansowego;

 • sporządzania informacji i sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu przyznanych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;

 • obsługi klienta;

 • obsługi programu komputerowego;

 • nadzoru nad prawidłowym działaniem programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (współpraca z informatykiem);

 • archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizowanych w dziale zadań;

 • terminowej realizacji zadań wynikających z przydziału czynności;

 • umiejętności interpretowania aktów prawnych.

   

4. Warunki pracy na stanowisku

 • miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie;

 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzinnym, w systemie równoważnego czasu pracy;

 • praca administracyjno – biurowa;

   

5. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia)

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,(wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia)

6. Miejsce i termin składania dokumentów

W terminie do dnia 04.11.2019 r. dokumenty należy przesłać na adres:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin 


lub złożyć w Sekretariacie pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej”.

7. Informacje dodatkowe

 • dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem„ i własnoręcznym podpisem kandydata (na każdej stronie kserokopii dokumentu proszę napisać: Za zgodność z oryginałem i potwierdzić informacje własnoręcznym podpisem). Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 • kandydat, który po zakończeniu naboru zostanie wyłoniony na zajmowane stanowisko, na które prowadzony był nabór, ma obowiązek przed nawiązaniem stosunku pracy złożyć oświadczenie o niekaralności a także przedstawić do wglądu oryginały lub potwierdzone za zgodność przez notariusza dokumenty, o których mowa w pkt. 5,

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,

 • dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 • kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,

 • szczegółowych informacji udziela Dział Kadr Administracji i Obsługi tel. (32)296-21-34,

 • informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

Patrycja Gruca – Hołota

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji  zewnętrznej i wewnętrznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.10.2019
Data publikacji:25.10.2019 08:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.11.2019 00:03 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
25.10.2019 11:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
25.10.2019 08:38 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)