x 
Drukuj
Piotr Witelus 18.11.2019 11:07

Zapytanie Ofertowe opis przedmiotu zamówienia „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”

­

WRM-RSiIM.7013.3.2019                                                                         Będzin, dnia 18.11.2019r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na naprawie zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej zlokalizowanej w rejonie toru rowerowego „Pumptrack” przy ul. Powstańców Śląskich w Będzinie.

Dane fabryczne uszkodzonej latarni zostały zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Zdjęcia uszkodzonego przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 3 tygodni od daty przyjęcia zlecenia/ zawarcia umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA   OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:


1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP do prowadzenia eksploatacji i dozoru urządzeń i sieci energetycznych.

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 Kodeksu cywilnego).

4.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

6.Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w zleceniu zawartym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Wyceniając przedmiot zamówienia, Wykonawca winien odnieść się do warunków umownych oraz warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji. Cena winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania usługi niezależnie od tego, czy w dokumentach zamówienia są one opisane szczegółowo, czy nie.

Cena ofertowa musi pokrywać wszelkie koszty wykonania usługi, jak również m.in. koszty:

-wypełnienia obowiązków wynikających ze zlecenia i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z wykonaniem usługi,

-analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, oraz wszelkie koszty z tym związane,

- koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, w tym pomiarów geodezyjnych,

- koszty związane z postępowaniami administracyjnymi, których przeprowadzenie będzie konieczne w toku realizacji przedmiotu umowy oraz koszty ogólne Wykonawcy, zysk, podatki.

Koszty powyższe nie stanowią odrębnego wynagrodzenia Wykonawcy.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2.Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3.Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1010) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której Wykonawca zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta – Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20

opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania

lub e-mailem: karol.hagno@um.bedzin.pl (skany dokumentów).

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2019 r. godz. 13:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do uzupełniania dokumentów, poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

 

Piotr Frączek

Wydział Rozwoju Miasta – Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej

tel. kontaktowy: 32 267 91 15

mail: piotr.fraczek@um.bedzin.pl

 

Karol Hagno

Wydział Rozwoju Miasta – Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej

tel. kontaktowy: 32 267 91 19

mail: karol.hagno@um.bedzin.pl


 


 


 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

  2. Wzór zlecenia (zał. nr 2)

  3. Zdjęcia uszkodzonego przedmiotu zamówienia (zał. nr 3)

  4. Dane fabryczne uszkodzonego przedmiotu zamówienia (zał. nr 4)

  5. Informacja RODO (zał. nr 5)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zapytanie Ofertowe opis przedmiotu zamówienia „Naprawa zdewastowanej latarni solarno-hybrydowej.”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:18.11.2019
Data publikacji:18.11.2019 11:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.11.2019 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
18.11.2019 11:07 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)