ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostarczanie posiłków dla dzieci do 3 lat do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11

­

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie

ul. Jesionowa 11, 42-500 Będzin

NIP: 6252447324 REGON: 243063140

 

Adres do korespondencji:

Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie

ul. Jesionowa 11, 42-500 Będzin

tel. 32 778 31 31

e-mail: zm2@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: Dostarczanie posiłków dla dzieci do 3 lat do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczaniu posiłków do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie.

2. Ilość dzieci to 62, ilość ta będzie zmienna w zależności od frekwencji dzieci w żłobku. Wykonawca dostarczy I i II śniadanie zgodnie z ilością dzieci z dnia poprzedniego, a obiad i podwieczorek zgodnie z zapotrzebowaniem na dany dzień, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

3. Ilość posiłków powinna być powiększona o około 5%, aby możliwe było spróbowanie potrawy przez dietetyka i osoby wydającej posiłek. Całość powinna być wkalkulowana w cenę oferty.

4.Ilość posiłków: 4 dziennie

- I śniadanie

- II śniadanie

- obiad (zupa, drugie danie i kompot)

- podwieczorek

5. Dostarczanie posiłków powinno się odbyć w dwóch dostawach:

- pierwsza o godzinie 7:15 ( I i II śniadanie)

- druga dostawa godz. 10:30 (obiad i podwieczorek)

6.Posiłki muszą spełniać normy żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci do lat 3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszystkie potrawy w najwyższym standardzie i z produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami HACCP i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

7.Wszystkie posiłki powinny być w całości przygotowywane przez Wykonawcę, unikając gotowych produktów i półproduktów zgodnie z gramaturą zalecaną w żywieniu dzieci do lat 3.

8. Wykonawca będzie również dostarczał posiłki dla dzieci z dietami. Posiłki te muszą spełniać kryteria diet (np; cukrzycowej, bezmlecznej, bezglutenowej oraz innych) w zależności od potrzeb i być sporządzane w odpowiednich warunkach.

9. Wykonawca dostarczać będzie gotowe do podania posiłki własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury posiłków (posiłki wydaje Zamawiający). Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający zatwierdzenie przez sanepid pojazdu właściwego i zastępczego, jak i również aktualne badania kierowców. Osoby dostarczające posiłki do naszej placówki zobowiązane są do stosowania odzieży ochronnej i przestrzegania zasad HACCP obowiązujących w naszej placówce.

10. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odbiór odpadków pokonsumpcyjnych codziennie pomiędzy godziną 13:00 - 14:00 we własnych przeznaczonych do tego pojemnikach i właściwym środkiem transportu.

11. Wykonawca, dostarczając posiłki do naszej placówki będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek żywieniowych dla celów sanitarno - epidemiologicznych.

12. Dekadowy jadłospis układany będzie przez dietetyka w żłobku we współpracy z Wykonawcą, Jednak ostateczną wersję zatwierdza dietetyk żłobka. Jadłospis ustalany będzie na 10 dni przed jego obowiązywaniem.

13.Posiłki będą dostarczane 5 dni w tygodniu we wszystkie dni pracujące przez okres 10 miesięcy z wyłączeniem dni, które placówka ma statutowo wolne o czym powiadomi wykonawcę minimum 7 dni przed planowaną przerwą.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i estetykę posiłków.

15. Wykonawca będzie zapewniać produkty spożywcze niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Cukier 3 kg, owoce 12 kg, warzywa 12 kg. Przygotowana przez Zamawiającego lista artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć jest przewidziana na cały okres trwania umowy. Koszt tych produktów powinien być wkalkulowany w cenę oferty.

16.Minimalny wkład do kotła to 10.00 zł za 1 dziecko za każdy dzień.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 03.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:

1.1.1.Wymaga się wykazania należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Wymaga się wykazania:

- 1 usługi w zakresie dostarczania posiłków przygotowywanych przez Wykonawcę dla dzieci do 3 lat świadczonej przez minimum 6 miesięcy.

UWAGA!!!

1.Wykonawca może wykazywać się realizacją usług w zakresie już wykonanym, w sytuacji jednak, gdy całe świadczenie nie zostało zrealizowane.

 

Potwierdzenie spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

2.Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Dokument pełnomocnictwa może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę lub notarialnie poświadczonej kopii.

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

IX.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w w Żłobku Miejskim nr 2 w Będzinie
ul. Jesionowa 11, 42-500 Będzin lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie

ul. Jesionowa 11, 42-500 Będzin

opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania,

lub e-mailem (skan dokumentów) należy przesłać na adres: e-mail: zm2@um.bedzin.pl


Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2020 r. godz. 9:00.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.

Odczytanie cen ofert nastąpi w Żłobku Miejskim nr 2 w Będzinie ul. Jesionowa 11, 42-500 Będzin w dniu: 22.01.2020 r. o godz. 10:00.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.


Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostarczanie posiłków dla dzieci do 3 lat do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie przy ul. Jesionowej 11
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.01.2020
Data publikacji:10.01.2020 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.01.2020 00:05 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
10.01.2020 13:20 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
10.01.2020 13:16 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)