Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Energy Będzin Sp. z o.o. w organizacji, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna Elektrociepłownia na paliwa alternatywne w Będzinie”

­

Będzin, dnia 17.03.2020 r

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.2.2020

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - cyt. dalej jako k.p.a.), oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam strony

 

o wszczęciu postępowania na wniosek Energy Będzin Sp. z o.o. w organizacji, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna Elektrociepłownia na paliwa alternatywne w Będzinie”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 41/1, 31/12, 41/8, 31/13, 10/4, 10/3 (Miasto Będzin, obręb ewid. 0001 Będzin, arkusz 53) oraz 41/14, 41/13, 41/12; 31/11, 31/10, 41/7, 31/5, 44/2, 31/1, 44/9, 44/8, 44/14, 44/13, 44/12, 44/11, 44/10, 31/6, 41/1, 31/12, 41/14; 31/10 (Miasto Będzin, obręb ewid. 0001 Będzin, arkusz 53) i na działkach o numerach 24, 26 27 znajdujących się na terenie miasta Sosnowca.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem strony zakres raportu zostanie ustalony po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) niezbędne jest przeprowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina i Sosnowca.

Wobec powyższego zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. postępowanie zostanie zakończone po przeprowadzeniu niezbędnych czynności wyjaśniających z organami współdziałającymi w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i uwag w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 124 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32 267-91-98/72) w trosce o zdrowie mieszkańców.

 

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Energy Będzin Sp. z o.o. w organizacji, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna Elektrociepłownia na paliwa alternatywne w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.03.2020
Data publikacji:19.03.2020 08:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.04.2020 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
19.03.2020 08:04 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)