OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.10.2020 r. dot. informacji o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta Będzina na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2030”.

­

Będzin, dnia 22.10.2020 r.

PREZYDENT

MIASTA BĘDZINA

woj. Śląskie

 

WOŚiGK.272.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska dla  Miasta Będzina na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2030”.

 

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem ww. Programu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej http://www.bedzin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie https://bedzin.bip.info.pl.

 

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą zostać składane w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Będzina.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej za pośrednictwem operatora pocztowego,

     

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ekologia@um.bedzin.pl, e-Puap, fax,

     

  • osobiście w siedzibie Urzędu zgodnie z Organizacją przyjęć interesantów, opublikowaną na stronie www.bedzin.pl

 

Wnioski i uwagi do projektu dokumentu można składać w tymczasowej skrzynce podawczej, ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu.

 

Telefon do kontaktu: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 32 267 91 98.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska - Złocka

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.10.2020 r. dot. informacji o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta Będzina na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2030”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.10.2020
Data publikacji:22.10.2020 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.10.2020 10:45 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)