OBWIESZCZENIE dotyczy zawiadomienia strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”

­

Będzin, dnia 23.10.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

 

WOŚiGK.6220.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - cyt. dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam strony

 

w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”, że przekazano uzupełnioną przez wnioskodawcę Kartę informacyjną przedsięwzięcia do organów współdziałających.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy zgodnie z Organizacją przyjęć interesantów, opublikowaną na stronie internetowej (http://www.bedzin.pl).

Kontakt telefoniczny: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 32 267 9 198.

 

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE dotyczy zawiadomienia strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Roman Baran
Data na dokumencie:23.10.2020
Data publikacji:23.10.2020 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2020 13:15 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)