Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.10.2020 r.

­

Będzin, dnia 28.10.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.10.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3f, ust. 3g pkt 1, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz w zw. z art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)

 

zawiadamiam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; działka nr 11/4 ark. mapy 55 położona w Będzinie

 

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63; 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do nakładania powłok ochronnych przez MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63", że przesłano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie, ul. Kościuszki 74 wyjaśnienia dotyczące raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone w terminie do 31 grudnia 2020 r. w związku z koniecznością uzyskania uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1, 2, § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina.

Zgodnie z art. 74 ust. 3g pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone oraz nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt telefoniczny Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 32 267 91 98

 

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data podania do publicznej wiadomości:

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Z-ca Naczelnika

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Romuald Baran

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.10.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Romuald Baran
Data na dokumencie:28.10.2020
Data publikacji:30.10.2020 08:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.10.2020 08:44 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)