OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.10.2020

­

 Będzin, dnia 29.10.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.4.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie  art. 10 § 1, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamiam strony

 

że zostało zakończone postępowanie prowadzone na wniosek pełnomocnika MLP Bieruń I Sp. z o. o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w Będzinie”, planowanego do realizacji na działkach nr 6722/7, 5160, 6722/9 (fragment), 5105, 6722/9 (fragment) obręb Grodziec, Miasto Będzin. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do zgromadzonego materiału oraz zgłoszonych żądań. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 §1 k.p.a strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 zgodnie z  Organizacją przyjęć interesantów, opublikowaną na stronie www.bedzin.pl w godzinach pracy Urzędu, w terminie   7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Kontakt telefoniczny: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 32 267-91-98.
Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą  -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

                                        Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina               

                                                           Z-ca Naczelnika      

                         Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  

                                                              Romuald Baran

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.10.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Romuald Baran
Data na dokumencie:29.10.2020
Data publikacji:02.11.2020 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.11.2020 10:08 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)