OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.11.2020 r.

­

Będzin, dnia 12.11.2020 r.

 

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.11.2020

 

 

OBWIESZCZENIE       

Na podstawie  art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - cyt. dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 zawiadamiam strony

o prowadzonym postępowaniu na wniosek pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 4724 S – ul. Dąbrowska w Będzinie”. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) przekazano wniosek wraz załączkami w przedmiotowej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Katowicach. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 124 w godzinach pracy Urzędu zgodnie z Organizacją przyjęć interesantów, opublikowaną na stronie www.bedzin.pl Kontakt telefoniczny  - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  32 267-91-98. Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą  -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

                               Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina                                  

                                              Z-ca Naczelnika

                   Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

                                                   Romuald Baran

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.11.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Romuald Baran
Data na dokumencie:12.11.2020
Data publikacji:13.11.2020 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2020 11:17 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)