OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.11.2020 r.

­

 Będzin, dnia 26.11.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.4.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony

o prowadzonym postępowaniu na wniosek pełnomocnika MLP Bieruń I Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w Będzinie”, planowanego do realizacji na działkach nr 6722/7, 5160, 6722/9 (fragment), 5105, 6722/9 (fragment) obręb Grodziec, Miasto Będzin. Wobec powyższego zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. postępowanie zostanie zakończone w terminie do 31 grudnia 2020 r. w związku z koniecznością zapewnienia stronom czynnego udziału w toku prowadzonego postępowania oraz analizy obszernego materiału dowodowego. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1, 2, § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina.
Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 listopada 20 w godzinach pracy Urzędu zgodnie z Organizacją przyjęć interesantów, opublikowaną na stronie internetowej - www.bedzin.pl Kontakt telefoniczny  - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  32 267-91-98.
Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą  -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.11.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:27.11.2020
Data publikacji:27.11.2020 11:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.11.2020 11:16 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)