OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.11.2020 r.

­

Będzin, dnia 26.11.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.9.2020

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 10 § 1, art. 49 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz. 283 ze zm.), oraz w zw. z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie wyznaczenia Prezydenta Miasta Będzina do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku od włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladzi przy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice”

zawiadamiam strony

że zostało zakończone postępowanie prowadzone na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnóww sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu w/c DN150/DN400 na odcinku od włączenia do istniejącego gazociągu w Czeladziprzy ul. Staszica do włączenia przez ZZU odgałęzieniowym do SRP EC Katowice”.Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) uzyskano opinie organów wsółdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowegoi wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do zgromadzonego materiału oraz zgłoszonych żądań. Informuję o uprawnieniach strony postępowania wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. polegających naprawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 §1 k.p.a strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Z powyższych uprawnień można skorzystać w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20,w godzinach pracy Urzędu zgodnie z Organizacją przyjęć interesantów, opublikowaną na stronieinternetowej www.bedzin.plKontakt telefoniczny - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 32 267-91-98.W świetle powyższego zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. postępowanie zostanie zakończone w terminiedo 31 stycznia 2021 r. w związku z koniecznością zapewnienia stronom czynnego udziałuw toku prowadzonego postępowania.Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1, 2, § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynnościlub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia doSamorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta MiastaBędzina.Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposóbzwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych nastę-puje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.11.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:26.11.2020
Data publikacji:27.11.2020 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.11.2020 11:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
27.11.2020 11:31 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)