OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2020 r.

­

 Będzin, dnia 30.11.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin         

WOŚ-RZM.6220.3.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity D.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanej na wniosek pełnomocnika Pana Jędrzeja Machura prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Nieruchomości Jędrzej Machura” ul. Dojazd 6/53, 42-400 Zawiercie  decyzji z dnia 30.11.2020 r. Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 6722/7, 5160, 6722/8, 5105, oraz częściach działek ewidencyjnych nr 6722/2   i 6722/9 obręb Grodziec, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”. Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Katowicach  zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 - w godzinach pracy Urzędu. Kontakt telefoniczny: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 32 267 91 98

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:30.11.2020
Data publikacji:30.11.2020 16:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.11.2020 16:39 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)