OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2020 r

­
 

 Będzin, dnia 30.11.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie  art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony

że została wydana na wniosek pełnomocnika Pana Jędrzeja Machura prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Nieruchomości Jędrzej Machura” ul. Dojazd 6/53, 42-400 Zawiercie  decyzja z dnia 30.11.2020 r. Nr WOŚ-RZM.6220.3.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 6722/7, 5160, 6722/8, 5105, oraz częściach działek ewidencyjnych nr 6722/2   i 6722/9 obręb Grodziec, miasto Będzin, powiat będziński, województwo śląskie”.
Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy  ul. 11 listopada 20, w godzinach pracy Urzędu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – tel. 32 267-91-98.
Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2020 r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:30.11.2020
Data publikacji:30.11.2020 16:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.11.2020 16:48 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)