XXIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

­

Będzin, dnia 9 grudnia 2020 roku

BRM.0002.XXIX.2020

 

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 16 grudnia 2020 roku (środa) na godzinę 12:00 XXIX sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina
  na lata 2021-2034:

  1. przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021-2034 przez Skarbnik Miasta Annę Pawęzowską,

  2. przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2021-2034.

 4. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2021 rok:

  1. przedstawienie projektu budżetu miasta Będzina na 2021 rok przez Skarbnik Miasta Annę Pawęzowską,

  2. przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2021 rok.

 5. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2018 – 2020 z perspektywą do roku 2024”.

 6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2021 – 2031:

1/przedstawienie strategii przez Wiceprezydent Miasta Annę Drzewiecką,

2/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Będzina na lata 2021 – 2031”.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina
  z działalności Rady Miejskiej w 2020 roku.

 2. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Będzina
  z działalności komisji w 2020 roku.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2021 roku,

  2. planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na I półrocze
   2021 roku,

  3. przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2025”,

  4. przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025”,

  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
   z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2021 roku wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin,

  6. zmiany uchwały Nr XXXIX/337/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe,

  7. zmiany uchwały XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  8. uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2030”,

  9. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Będzin,

  10. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Gzichowskiej w Będzinie,

  11. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina,

  12. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  13. zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok,

  14. zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020 – 2030,

  15. zmiany uchwały nr XXVIII/211/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2021 roku.

 4. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 5. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w zdalnym trybie obradowania).

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.12.2020
Data publikacji:10.12.2020 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.05.2022 09:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
17.05.2022 09:49 Dodano załącznik "Protokół Nr XXIX.2020 Grudzień.odt" (Piotr Witelus)
12.05.2022 08:49 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
12.05.2022 08:49 Dodano załącznik "Protokół Nr XXIX.2020 Grudzień.pdf" (Piotr Witelus)
10.12.2020 11:31 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)