OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.12.2020 r.

­

  Będzin, dnia 28.12.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.10.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1-8 i art. 34, art. 79 ust. 1, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz  art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)

podaję do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do nakładania powłok ochronnych przez MALKO-MET Sp. z o. o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63”. Postępowanie wszczęto w dniu 24.07.2019 r. na wniosek MALKO-MET Sp. z o. o. Sp. k. ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin. Raport o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia został sporządzony przez Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców 25, 40-952 Katowice. Wyjaśnienia sporządzono  dnia 12.08.2020 r. i 15.10.2020 r. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz została zoopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Katowicach. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Będzina

Jednocześnie informuję, że: 1. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: – w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11-go Listopda 20, 42-500 Będzin – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, – ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Będzinie, – za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ekologia@um.bedzin.pl Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostwione zostaną bez rozpatrzenia. 2. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok 124 w godzinach pracy Urzędu w terminie określonym w pkt 1 niniejszego obwieszczenia zgodnie z Organiozacją przyjęć interesantów, opublikowaną na stronoie internetowej www.bedzin.pl W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej -  32 267-91-98 3. Organem właściwym  do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Będzina. 4. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: -    zamieszczenie informacji w Biuletynie Informaji Publicznej, - zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 -   w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina                            

Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej              

Piotr Frączek

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.12.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:28.12.2020
Data publikacji:28.12.2020 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2020 14:40 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)