OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.12.2020 r.

­

Będzin, dnia 28.12.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.10.2019

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3f, ust. 3g pkt 1, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz w zw. z art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)

zawiadamiam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; działka nr 11/4 ark. mapy 55 położona w Będzinie

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63; 42-500 Będzin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do nakładania powłok ochronnych przez MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63" zawiadamiam, że ww. postępowanie zostanie zakończone w terminie do 31 marca 2021 r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wyjaśnieniami, oraz zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu.                            
Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1, 2, § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina.
Zgodnie z art. 74 ust. 3g pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone oraz nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 listopada 20,  w godzinach pracy Urzędu.  
Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

 Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Piotr Frączek

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.12.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:28.12.2020
Data publikacji:28.12.2020 14:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2020 14:50 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)