OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020

­
 

 

 Będzin, dnia 30.12.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.4.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)zwana dalej ooś

zawiadamiam strony

że została wydana na wniosek pełnomocnika MLP Bieruń I Sp. z o. o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków decyzja z dnia 30.12.2020 r. nr WOŚiGK.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w Będzinie”, planowanego do realizacji na działkach nr 6722/7, 5160, 6722/9 (fragment), 5105, 6722/9 (fragment) obręb Grodziec, Miasto Będzin.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20 – w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, w godzinach pracy Urzędu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – tel. 32 267-91-98. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

        Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina 

                                                                   Naczelnik                                                                                    

  Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Piotr Frączek

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:30.12.2020
Data publikacji:30.12.2020 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2020 14:48 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)