OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020 r.

­

  Będzin, dnia 30.12.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin        

WOŚiGK.6220.4.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity D.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydanej na wniosek pełnomocnika MLP Bieruń I Sp. z o. o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków decyzji z dnia 30.12.2020 r. Nr WOŚiGK.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w Będzinie”, planowanego do realizacji na działkach nr 6722/7, 5160, 6722/9 (fragment), 5105, 6722/9 (fragment) obręb Grodziec, Miasto Będzin. Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Katowicach  zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 - w godzinach pracy Urzędu. Kontakt telefoniczny: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - 32 267 91 98

    Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

  Naczelnik

 Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 Piotr Frączek

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:30.12.2020
Data publikacji:30.12.2020 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.12.2020 14:54 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)