OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020

­

Będzin, dnia 30.12.2020 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony

w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN150/DN200 na odcinku od SRP Będzin ul. Czeladzka do SRP Psary ul. Graniczna”, że przekazano uzupełnioną przez wnioskodawcę Kartę informacyjną przedsięwzięcia do organów współdziałających. Wobec powyższego zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. postępowanie zostanie zakończone po uzyskaniu wszystkich opinii, zapewnieniu stronom czynnego udziału w postępowaniu w terminie do 31 marca 2021 r. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1, 2, § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 124 w godzinach pracy Urzędu. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny – 32 267 91 98.
Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą  -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Piotr Frączek
Data na dokumencie:30.12.2020
Data publikacji:31.12.2020 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.12.2020 10:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.12.2020 10:30 Dodano załącznik "Obwieszczenie WOŚiGK.6220.1.2020tekst.pdf" (Piotr Witelus)
31.12.2020 10:30 Dodano załącznik "Obwieszczenie WOŚiGK.6220.1.2020pdf.pdf" (Piotr Witelus)
31.12.2020 10:28 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)