Zarządzenie nr 0050.412.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym (lokal po dwóch bezskutecznych przetargach)

­

Zarządzenie nr 0050.412.2020

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 29.12.2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym (lokal po dwóch bezskutecznych przetargach).

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1990 ), § 3 ust. 3 pkt 2 lit. a) i ust. 3 pkt 3 Zarządzenia nr 0050.397.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 października 2018 roku w sprawie trybu wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych i garaży z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina, § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

§ 1

1. Przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy położony w Będzinie przy ul. Małachowskiego 42 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia ( lokal po dwóch nieskutecznych przetargach)

2. Wynajem nastąpi na rzecz Pani Sylwii Pigulak.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.412.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym (lokal po dwóch bezskutecznych przetargach)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:29.01.2021
Data publikacji:13.01.2021 07:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.02.2021 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
13.01.2021 07:15 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
13.01.2021 07:13 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)