Zarządzenie nr 0050.422.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat

­

Zarządzenie nr 0050.422.2020

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 31.12.2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, § 2 ust. 3 lit. a) Zarządzenia nr 0050.304.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania oraz użyczania na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina

 

zarządzam:

§ 1

1. Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony na 3 lata lokal użytkowy położony w Będzinie przy ul. 11 Listopada 2 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Użyczenie nastąpi na rzecz stowarzyszenia „Klub Sportowy Zagłębianka”.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia opisanych w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komoniewski

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.422.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:31.12.2020
Data publikacji:13.01.2021 07:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.02.2021 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
13.01.2021 07:16 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)