OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2021 dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 4724 S – ul. Dąbrowska w Będzinie”.

­

 Będzin, dnia 19.01.2021 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGK.6220.11.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

  Na podstawie 10 § 1, art. 49 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - cyt. dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam strony

że zostało zakończone postępowanie prowadzone na wniosek pełnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 4724 S – ul. Dąbrowska w Będzinie”. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) uzyskano opinie organów wsółdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Katowicach.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do zgromadzonego materiału oraz zgłoszonych żądań. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Zgodnie z art. 73 §1 k.p.a strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Z powyższych uprawnień można skorzystać w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, w godzinach pracy Urzędu zgodnie z Organizacją przyjęć interesantów, opublikowaną na stronie internetowej www.bedzin.pl Kontakt telefoniczny  - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  32 267-91-98. W świetle powyższego zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. postępowanie zostanie zakończone w terminie do 28 lutego 2021 r. w związku z koniecznością zapewnienia stronom czynnego udziału w toku prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1, 2, § 3 pkt 1 k.p.a. w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina. Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą  -https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

                                                       Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina         

                                                                             Z-ca Naczelnika      

                                            Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej    

                                                                                    Romuald Baran    

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2021 dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 4724 S – ul. Dąbrowska w Będzinie”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Romuald Baran
Data na dokumencie:19.01.2021
Data publikacji:19.01.2021 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2021 15:11 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)