Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011

­

 

 • Uchwała Nr XV/155/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 października 2007r. w sprawie przyjęcia opinii Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
 • Uchwała Nr XV/156/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 października 2007r. w sprawie przyjęcia zasad wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
 • Uchwała Nr XV/157/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 października 2007r. w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011

 


 

Informacja w sprawie zasad i trybu naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011

              W związku z wygaśnięciem z końcem 2007 roku kadencji ławników, informujemy, że zgodnie z  ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.(Dz.U.01.98.1070 ze zmianami) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku .
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.                       
Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.   

           Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór jest dostępny :                                       
1. na stronie internetowej
www.ms.gov.pl
2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bedzin.pl
3. w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 20 w Biurze Obsługi Urzędu (parter przy wejściu głównym)  lub w Referacie Organizacyjnym - pokój 102 oraz Biurze Rady Miejskiej - pokój 115  (I piętro), w godzinach pracy urzędu.      

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście, o której mowa powyżej.
 Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.      

      
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania     funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 
               Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w cytowanej powyżej  ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r.  w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.06.50.370) lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszeń będą przyjmowane  w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Biurze Rady Miejskiej - pokój    115  - I piętro , przy czym:

 • do dnia 29 czerwca 2007 roku w godzinach pracy urzędu,
 • w dniu 30 czerwca 2007 roku w godzinach od 8.00 do 13.00.


Kto może kandydować na  ławnika 
Zgodnie z art. 158 i 159  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070 ze zmianami) :

 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:    
  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2) jest nieskazitelnego charakteru,
  3) ukończył 30 lat,
  4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5) nie przekroczył 70 lat,
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 2. Ławnikami nie mogą być:
  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6) duchowni,
  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
  9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
 3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.Informacja o liczbie ławników  wybieranych z obszaru Będzina 


I. Do Sądu Okręgowego w Katowicach   30 ławników, w tym:

1. 15 ławników do orzekania w sprawach karnych,

2. 13 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,

3.  2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

II. Do Sądu Rejonowego w Będzinie   14 ławników, w tym:

4.  2 ławników do orzekania w sprawach karnych,

5. 4  ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,

6.  8 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.                  Krajowy Rejestr Karny mieści się w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16 - 18

nr telefonu : 032 6070 168

godziny pracy Sądu:
   w poniedziałek  od godz. 7.30 do godziny 18.00
   od wtorku do piątku od godziny 7.30 do godziny 15.30
Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Beata Stasińska-Siodłak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2007 15:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.11.2007 09:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
31.10.2007 08:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
01.10.2007 10:04 Dodano załącznik "5. Opinia Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych do wyborów kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2008-2011" (Aleksandra Bartosz)
01.06.2007 07:59 Dodano załącznik "4. Zapytanie o udzieleni i informacji o osobie" (Aleksandra Bartosz)
31.05.2007 11:40 Zmieniono tytuł załącznika z "1." na "1.Co należy dołączyć do wniosku" (Aleksandra Bartosz)
31.05.2007 11:38 Zmieniono tytuł załącznika z "3." na "3. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego" (Aleksandra Bartosz)
31.05.2007 11:37 Zmieniono tytuł załącznika z "2." na "2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego" (Aleksandra Bartosz)
31.05.2007 11:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
31.05.2007 07:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
31.05.2007 07:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.05.2007 15:27 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)