Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR” MBBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.

­

Będzin, dnia 16.07.2021 r.

Prezydent Miasta Będzina
ul. 11 Listopada 20
42 500 Będzin
WOŚiGK.6220.6.2021

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) cyt. dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowis ku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) cytowanej dalej jako ooś

zawiadamiam strony

o prowadzonym postępowaniu na wniosek pełnomocnika TAURON u Wyt warzanie Sp. Ak. ul. Promienna 51, 43 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR” MBBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zwrócono się do Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach w celu wydania opinii w przedmiotowej sprawie. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu . Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny 32 267 91 98. Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE gdy pozyskiwanie danych osobowych następuje w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=783&r=r

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Z ca Naczelnika

Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Romuald Baran

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.07.2021 603 Jaworzno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków bytowo gospodarczych w TAURON Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łagisza z wykorzystaniem technologii MBBR” MBBR”, realizowanego w Będzinie na działce ewidencyjnej nr 2360/6 obręb Łagisza.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Romuald Baran
Data na dokumencie:16.07.2021
Data publikacji:16.07.2021 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.07.2021 00:01 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
16.07.2021 10:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
16.07.2021 10:31 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)