Jacek Trześniewski 02.07.2003 07:08

Szkoła Podstawowa nr 1 - informacje podstawowe

­

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Szkolna 3
 NIP 625-14-33-395, Regon 0007262270

http://sp1.bedzin.edu.pl/

 tel.   48 32 267 39 30
 e-mail  sp1@e-bedzin.pl
 Dyrektor  Ewa Maria Graca
Wicedyrektor  Anna Dominiczak

 

 • Liczba oddziałów 22
 • Liczba uczniów 456
 • Liczba nauczycieli 50
 • Adres e-mail : sp1@e-bedzin.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół w mieście. Powstała dzięki staraniom mieszkańców dzielnicy Małobądz, którzy w 1919r. przeznaczyli część prywatnych gruntów na jej budowę. W 1921r. nastąpiło otwarcie szkoły w budynku, który później został przekształcony na Dom Nauczyciela. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1959roku. Od tego czasu przechodziła wiele remontów i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń uczniów.

W ostatnich latach placówka mocno zyskała na atrakcyjności, m.in. dzięki nowoczesnemu zapleczu sportowemu, które służy nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom dzielnicy i mieszkańcom powstałego w 2003 r. osiedla Górki Małobądzkie. W 2011r. oddano do użytku tereny sportowe o łącznej powierzchni 1715 m², w skład których wchodzą boisko oraz bieżnia. Od wiosny do jesieni z kompleksu sportowego korzystają uczniowie szkoły, a poza godzinami jej pracy społeczność lokalna oraz podmioty organizujące zajęcia sportowe dla uczniów Będzina i okolic. Wybudowanie, oddanej do użytku w 2018r. nowoczesnej sali gimnastycznej, sprawiło, że baza sportowa szkoły stała się kompletna i spełniająca wszelkie oczekiwania i standardy.

Szkoła Podstawowa nr 1 to placówka kształcąca zdolności i umiejętności swoich uczniów na wysokim poziomie. Świadczą o tym dotychczasowe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty – przez lata jedne z najwyższych, a w niektórych rocznikach nawet najwyższe w mieście i znacznie przewyższające średnią krajową i wojewódzką, a także liczne sukcesy uczniów w konkursach różnego szczebla, w tym w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (finalistka i laureatka) i Matematyki (dwóch finalistów). Dobre przygotowanie uczniów do kolejnego etapu kształcenia potwierdzają także wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty, do którego po raz pierwszy przystąpili uczniowie w roku szkolnym 2018/2019. Są one znacznie wyższe niż wyniki, które osiągnęli uczniowie w gminie i powiecie, a także przewyższają średnią wojewódzką i krajową.

Jako placówka spełniająca wysokie standardy edukacyjne szkoła została zakwalifikowana do programu Wiarygodna Szkoła i w 2015 r. znalazła się na krajowej liście Wiarygodnych Szkół. W 2014 r. jako pierwsza placówka w Będzinie zdobyła krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Dzięki udziałowi w programie „Cyfrowa Szkoła’’ prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Automatyzacji szkoła zyskała dodatkowe wyposażenie w postaci tabletów, laptopów, skanerów, rzutników i ekranów, a kadra pedagogiczna kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu współczesnego ucznia. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska jest kolejnym atutem szkoły.

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią tradycję szkoły. Należy wymienić tutaj:

 • Dzień Otwarty Szkoły

 • Europejski Dzień Sportu „Pierwszaki na start!”

 • Dzień Zdrowego Śniadania

 • Jasełka z udziałem władz miasta

 • Warsztaty bożonarodzeniowe

 • Wigilie klasowe

 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Babci, Dziadka

 • Sportowy piknik rodzinny

Szkoła jest również organizatorem konkursów międzyszkolnych, które na stałe wpisały się kalendarz imprez miejskich, a organizowany od 23 lat Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki - decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA.OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W kalendarz na rok szkolny 2019/2020 został wpisany Turniej Pierwszej Pomocy „Mogę pomóc”.

W godz. 7.00-17.00 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby uczniów celem udzielenia im pomocy zarówno materialnej, jak i wsparcia i opieki pedagoga. Dzieci o niskim statusie materialnym mają zapewnione bezpłatne obiady, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, paczki mikołajkowe, organizowana jest dla nich także dodatkowa pomoc, np. częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na zieloną szkołę i wyjazdy wakacyjne. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Dla nich organizowane są zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania (kółko literackie, matematyczne, ekologiczne, informatyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, szachowe, sportowe), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze.

W ciągu ostatnich lat szkoła niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę uczniów, nie tracąc swojego klimatu i rodzinnej atmosfery.

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły jest rozwój kompetencji językowych uczniów i nauka języków obcych. W latach 2016 - 2017 w szkole realizowany był program finansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) Akcja 1 „Mobilność osób uczących się i pracowników”. Uczestnikami projektu pt. „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy" byli nauczyciele, którzy odbyli szkolenia w Oxfordzie, Brighton oraz na Malcie dotyczące najnowszych metod nauczania, takich jak CLIL czy ICT. Rok szkolny 2018/19 także obfitował w działania na płaszczyźnie międzynarodowej, bowiem szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Heart” Erasmus+ Akcja 2 również finansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu gościliśmy w lutym 2019r. nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich, w tym z Turcji, Portugalii, Słowenii, Włoch, Rumunii. Nasi uczniowie zwiedzili Maderę, a w bieżącym roku szkolnym czeka ich podróż do pozostałych krajów zaangażowanych w realizację projektu.

W roku szkolnym 2018/2019 placówka realizowała Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, wzbogacając swą bazę o kolejne tablice interaktywne i komputery.

Ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej zostały zakupione w 2018r. pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, biologii i geografii, co pozwoliło na zaplanowanie doskonale wyposażonej, atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej naszym uczniom i nauczycielom korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych i metodycznych.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Miasto Będzin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2018r. placówka wzbogaciła swoją bazę o nowoczesną ekopracownię „Leśna przystań”. To wyjątkowe miejsce, doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, łączy funkcjonalność, przyjazny klimat z innowacyjnością rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację.

W celu usprawnienia pracy i poprawienia komunikacji na linii nauczyciel- rodzic został wprowadzony dziennik elektroniczny.

Ukończone z sukcesem w 2019r. ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne - termomodernizacja budynku - sprawiło, że placówka nabrała nie tylko nowoczesnego wyglądu, ale także zyskała walory użytkowe i stała się jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów i pozostałych użytkowników.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 1 - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 07:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.06.2020 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 5.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 4.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 3.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 2.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 1.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
23.09.2019 11:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.09.2019 11:55 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1 (Michał Karoń)
23.09.2019 11:55 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1" (Michał Karoń)
23.09.2019 11:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1 (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1" (Michał Karoń)
19.11.2018 08:00 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1" (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:59 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Będzinie (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2018 14:41 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
11.09.2018 14:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.09.2017 14:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 11:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 11:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.07.2012 11:43 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:38 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:24 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:19 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
02.09.2011 08:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.04.2009 10:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.04.2009 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 13:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 13:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.11.2003 10:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 07:09 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)