Szkoła Podstawowa nr 1 - informacje podstawowe

­

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Szkolna 3
 NIP 625-14-33-395, Regon 0007262270

http://sp1.bedzin.edu.pl/

 tel.   48 32 267 39 30
 e-mail  sp1@e-bedzin.pl
 Dyrektor  Ewa Maria Graca
Wicedyrektor  Karolina Jakóbczyk

 

 • Liczba oddziałów: 23

 • Liczba uczniów: 475

 • Liczba nauczycieli: 53

 • Adres e-mail : sp1@e-bedzin.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie jest jedną z najstarszych szkół
w mieście. Powstała dzięki staraniom mieszkańców dzielnicy Małobądz, którzy w 1919r. przeznaczyli część prywatnych gruntów na jej budowę. W 1921r. nastąpiło otwarcie szkoły w budynku, który później został przekształcony na Dom Nauczyciela. W obecnym budynku szkoła funkcjonuje od 1959roku. Od tego czasu przechodziła wiele remontów
i modernizacji, dostosowując swoją infrastrukturę do potrzeb kolejnych pokoleń uczniów.

W ostatnich latach placówka mocno zyskała na atrakcyjności, m.in. dzięki nowoczesnemu zapleczu sportowemu, które służy nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom dzielnicy
i mieszkańcom powstałego w 2003 r. osiedla Górki Małobądzkie. W 2011r. oddano do użytku tereny sportowe o łącznej powierzchni 1715 m², w skład których wchodzą boisko oraz bieżnia. Od wiosny do jesieni z kompleksu sportowego korzystają uczniowie szkoły, a poza godzinami jej pracy społeczność lokalna oraz podmioty organizujące zajęcia sportowe dla uczniów Będzina i okolic. Wybudowanie, oddanej do użytku w 2018 r. nowoczesnej sali gimnastycznej, sprawiło, że baza sportowa szkoły stała się kompletna i spełniająca wszelkie oczekiwania i standardy.

Szkoła Podstawowa nr 1 to placówka kształcąca zdolności i umiejętności swoich uczniów na wysokim poziomie. Świadczą o tym dotychczasowe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty – przez lata jedne z najwyższych, a w niektórych rocznikach nawet najwyższe w mieście i znacznie przewyższające średnią krajową i wojewódzką, a także liczne sukcesy uczniów w konkursach różnego szczebla, w tym w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (finalistka i laureatka) i Matematyki (dwóch finalistów). Dobre przygotowanie uczniów do kolejnego etapu kształcenia potwierdzają także wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty, do którego przystąpiły już dwa roczniki uczniów, osiągając wyniki znacznie przewyższające średnią gminy, powiatu, województwa i kraju.

Jako placówka spełniająca wysokie standardy edukacyjne szkoła została zakwalifikowana do programu Wiarygodna Szkoła i w 2015 r. znalazła się na krajowej liście Wiarygodnych Szkół. W 2014 r. jako pierwsza placówka w Będzinie zdobyła krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Dzięki udziałowi w programie „Cyfrowa Szkoła’’ prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji i Automatyzacji szkoła zyskała dodatkowe wyposażenie w postaci tabletów, laptopów, skanerów, rzutników i ekranów, a kadra pedagogiczna kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu współczesnego ucznia. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska jest kolejnym atutem szkoły.

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią tradycję szkoły. Należy wymienić tutaj:

 • Dzień Otwarty Szkoły

 • Europejski Dzień Sportu „Pierwszaki na start!”

 • Dzień Zdrowego Śniadania

 • Warsztaty bożonarodzeniowe

 • Wigilie klasowe

 • Uroczystości z okazji Dnia Matki, Babci, Dziadka

 • Sportowy piknik rodzinny

Szkoła jest również organizatorem konkursów międzyszkolnych, które na stałe wpisały się kalendarz imprez miejskich, a organizowany od 23 lat Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki - decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA.OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. - znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W kalendarz na rok szkolny 2020/2021 został wpisany Turniej Pierwszej Pomocy „Mogę pomóc”.

W godz. 7.00-17.00 w szkole funkcjonuje świetlica, której głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Szkoła systematycznie rozpoznaje potrzeby uczniów celem udzielenia im pomocy zarówno materialnej, jak i wsparcia i opieki pedagoga. Dzieci o niskim statusie materialnym mają zapewnione bezpłatne obiady, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, paczki mikołajkowe, organizowana jest dla nich także dodatkowa pomoc, np. częściowe pokrycie kosztów wyjazdu na zieloną szkołę i wyjazdy wakacyjne. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci są pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Dla nich organizowane są zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania (kółka: matematyczne, ekologiczne, plastyczne, teatralne, chór, zespół muzyczny, SKS), zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze, a od roku szkolnego 2020/2021 także gimnastyka korekcyjna.

W ciągu ostatnich lat szkoła niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę uczniów, nie tracąc swojego klimatu i rodzinnej atmosfery.

Bardzo ważnym elementem pracy szkoły jest rozwój kompetencji językowych uczniów
i nauka języków obcych. W latach 2016 - 2017 w szkole realizowany był program finansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ POWER (Wiedza, Edukacja, Rozwój) Akcja 1 „Mobilność osób uczących się i pracowników”. Uczestnikami projektu pt. „Języki obce oraz technologie informacyjne kluczem do nowoczesnego kształcenia obywateli Europy" byli nauczyciele, którzy odbyli szkolenia w Oxfordzie, Brighton oraz na Malcie dotyczące najnowszych metod nauczania, takich jak CLIL czy ICT. Rok szkolny 2018/19 także obfitował w działania na płaszczyźnie międzynarodowej, bowiem szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Heart” Erasmus+ Akcja 2 również finansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu gościliśmy w lutym 2019r. nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich,
w tym z Turcji, Portugalii, Słowenii, Włoch, Rumunii. Nasi uczniowie zwiedzili Maderę, Słowenię, Włochy, a w bieżącym roku szkolnym- o ile sytuacja epidemiczna zostanie opanowana- czeka ich podróż do pozostałych krajów zaangażowanych w realizację projektu.

W roku szkolnym 2018/2019 placówka realizowała Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, wzbogacając swą bazę o kolejne tablice interaktywne
i komputery.

Ze środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej zostały zakupione w 2018r. pomoce dydaktyczne do fizyki, chemii, biologii i geografii, co pozwoliło na zaplanowanie doskonale wyposażonej, atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej naszym uczniom i nauczycielom korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych
i metodycznych.

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Miasto Będzin oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2018r. placówka wzbogaciła swoją bazę o nowoczesną ekopracownię „Leśna przystań”. To wyjątkowe miejsce, doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne, łączy funkcjonalność, przyjazny klimat
z innowacyjnością rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację.

Ukończone z sukcesem w 2019r. ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne- termomodernizacja budynku - sprawiło, że placówka nabrała nie tylko nowoczesnego wyglądu, ale także zyskała walory użytkowe i stała się jeszcze bardziej przyjazna dla uczniów
i pozostałych użytkowników.

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła prowadziła edukację zdalną na platformie GSuite, korzystając głównie z aplikacji Google Classroom oraz Meet (wideolekcje). Przejście na niestacjonarny tryb nauczania ułatwił nowy sprzęt (laptopy, kamerki), którego zakup- dzięki staraniom organu prowadzącego- został sfinansowany z projektu Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków UE
z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 1 - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 07:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.05.2021 13:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
18.05.2021 13:47 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1 - maj 2021 " (Piotr Witelus)
18.05.2021 13:46 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1- wrzesień 2020.docx (Piotr Witelus)
21.04.2021 12:54 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
21.04.2021 12:54 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1- wrzesień 2020.docx" (Piotr Witelus)
21.04.2021 12:54 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1 wrzesień 2020.docx (Piotr Witelus)
30.03.2021 14:54 Edycja dokumentu (Redaktor Redaktor)
30.03.2021 14:54 Dodano załącznik "Raport o stanie zapewniania dostępności SP1 Będzin.doc" (Redaktor Redaktor)
30.12.2020 11:16 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
30.12.2020 11:15 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1 wrzesień 2020.docx" (Piotr Witelus)
30.12.2020 11:15 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1 (Piotr Witelus)
14.09.2020 08:51 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 5.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 4.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 3.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 2.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Dodano załącznik "Zdjęcie 1.pdf" (Piotr Witelus)
04.06.2020 12:47 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
23.09.2019 11:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.09.2019 11:55 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1 (Michał Karoń)
23.09.2019 11:55 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1" (Michał Karoń)
23.09.2019 11:54 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 1 (Michał Karoń)
21.05.2019 11:45 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1" (Michał Karoń)
19.11.2018 08:00 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 1" (Piotr Witelus)
19.11.2018 07:59 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Będzinie (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2018 14:41 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
11.09.2018 14:40 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
20.09.2017 14:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.09.2016 09:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 11:43 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2015 11:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:19 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2014 13:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:03 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.10.2013 14:21 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.07.2012 11:43 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:38 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:24 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
05.07.2012 11:19 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
02.09.2011 08:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
09.04.2009 10:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
07.04.2009 13:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 13:50 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.09.2007 13:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.11.2003 10:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 07:09 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)