Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie - informacje podstawowe

­

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Orla 4
 Regon 000726330 NIP 625-15-69-284

 tel. +48 32 267-47-61

 e-mail


 Strona www. szkoły

 

 

sp8@sp8bedzin.pl


www.sp8bedzin.pl

  
 Dyrektor  Mariola Kidawa 
 Wicedyrektor  Krystyna Król

 

 • Liczba oddziałów: 20

 • Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020: 394

 • Liczba nauczycieli: 45


Czym dysponujemy:

 • Liczba sal lekcyjnych: 19,

 • Sala gimnastyczna i mała salka do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

 • Kompleks sportowy i plac zabaw (dostępne także po zajęciach lekcyjnych),

 • Biblioteka,

 • Pracownia komputerowa,

 • Pracownia matematyczna,

 • Pracownia ekologiczna „Mróweczka”,

 • Pracownia fizyczno – chemiczna,

 • Pracownia plastyczno – muzyczna,

 • Świetlica szkolna,

 • Kuchnia i stołówka,

 • Gabinet pielęgniarki,

 • Gabinet pedagoga,

 • Gabinet logopedy,

Ważne w naszej szkole

Szkoła kładzie szczególny nacisk na edukację teatralną, muzyczną, ekologiczną i sportową. Tematyka ta realizowana w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych poszerza wiedzę uczniów i doskonali ich umiejętności.  Realizacja treści z tego zakresu przynosi wymierne efekty. Uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie lokaty w przeglądach i konkursach artystycznych oraz rozgrywkach sportowych.

W pracy z uczniem dominują aktywizujące metody nauczania, które pomagają lepiej wykorzystać wiedzę w praktyce. Systematyczne ocenianie motywuje uczniów do nauki i wzmacnia w nich poczucie wartości z osiąganych sukcesów.

Priorytetem w działalności naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego poprzez budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu
i życzliwości. Uczymy tolerancji, empatii i asertywności.

 

Nasze plusy

Budynek szkoły posiada korzystną lokalizację, z dala od zgiełku ulicznego. Wokół szkoły znajduje się zagospodarowany  obszar zieleni. Przestronne wnętrze budynku i monitoring (wewnętrzny
i zewnętrzny) zwiększają bezpieczeństwo uczniów.

Mała liczba uczniów w poszczególnych klasach sprzyja indywidualizacji pracy i korzystnie wpływa na relacje interpersonalne nauczyciel - uczeń.

Znaczącym przedsięwzięciem jest udział naszych uczniów w konkursach czytelniczych. Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w konkursie Wielka Liga Czytelników, zajmując czołowe lokaty.
W roku szkolnym 2018/2019 wygraliśmy ogólnopolski konkurs EMPiK-u „Tysiąc powodów by czytać”, pozyskując 1000 książek dla szkolnej biblioteki.

Atutem naszej szkoły jest aktywnie działające Szkolne Koło Caritas „Stella”. W ramach wolontariatu realizowane są następujące projekty:

 1. „Modzi Jałmużnicy”,

 2. „Jaki piękny jest świat – nieważne ile masz lat” – pomoc osobom starszym,

 3. „Szkoła Dobrych Praktyk”,

 4. „Kromka chleba w szkołach”.

 

Realizujemy programy i projekty:

 

 • „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”,

 • „Owoce w szkole”,

 • „Mleko w szkole”.

 • „Ślady przeszłości”,

 • przygotowanie do udziału w programie „Erasmus”,

 • udział w Ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych:

- „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- „Postaw na rodzinę”

- „Przemoc boli”

 • Programu edukacyjno – terpaeutyczny „Ortograffiti”,

 • Program wychowawczo – profilaktyczny „Golden Five”,

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Uwielbiam”,

 • Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych UNPLUGGED,

 • Ogólnopolski program „Lepsza szkoła”,

 • Kampania „Rowerowy Maj”,

 • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
  i nauczycieli w zakresie TIK – „Aktywna Tablica” .

 

Szkoła uzyskała:

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” edycja 2017/2018,

 • tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”,

 • tytuł „Szkoły przyjaznej dla sześciolatka”,

 • certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

 • certyfikat uczestnictwa w programie „Szkoła bez przemocy”.


 

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne: matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne, taneczne, sportowe, muzyczne, plastyczne i teatralne. Uczniom stwarza się  okazje do odniesienia choćby drobnego sukcesu, zaprezentowania umiejętności i odkrycia nieujawnionych wcześniej pasji. Szkoła organizuje konkursy klasowe i międzyklasowe oraz zachęca do udziału w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Dużą rolę w systemie wspierania uzdolnień odgrywają rodzice, wychowawcy i nauczyciel bibliotekarz. Oferta edukacyjna szkoły jest corocznie aktualizowana i modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami uczniów, ich rodziców
i środowiska lokalnego.

 

Oferta dla szczególnie zdolnych

Uczniowie szczególnie uzdolnieni mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. W czasie lekcji stosowana jest indywidualizacja nauczania,  uczniowie otrzymują  dodatkowe zadania, często nietypowe, uczące logicznego myślenia, wykraczające poza podstawę programową. Metody i formy pracy zostały tak opracowane, aby skutecznie dotrzeć do każdego ucznia i objąć go kompleksową opieką w zależności od potrzeb, predyspozycji i możliwości.


 

Oferta dla uczniów z trudnościami

Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W szkole prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne i logopedyczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów
z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii. Na podstawie orzeczenia PPPP o potrzebie nauczania indywidualnego szkoła organizuje nauczanie indywidualne. Uczniowie klas VIII uczestniczą w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu.


 

Nauka języka obcego

Na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego stosowane są różnorodne metody i formy pracy umożliwiające uczniom rozwój kompetencji językowych. Ważne miejsce zajmuje uczenie języka poprzez zabawę (skojarzenia słowne, odgrywanie scenek sytuacyjnych oraz gry językowe) oraz stosowanie metod aktywnych, które przyczyniają się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki.

 

Zajęcia profilaktyczne

W trosce o bezpieczeństwo uczniów szkoła podejmuje działania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów, profilaktyki uzależnień (problemów alkoholowych, narkomanii, palenia tytoniu, promocji zdrowego stylu życia), profilaktyki uzależnień od nowych technologii komunikacyjnych.

Szkoła realizuje ogólnopolskie kampanie społeczne: ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę”, „Przemoc boli ”, „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”

Uczniowie uczestniczą w warsztatach i programach profilaktycznych m. in.: „Empatia - klucz do porozumienia bez przemocy”, „Dopalacze – fakty i mity”, „Unplugged”, „Golden Five”.

Wychowawcy wdrażają program profilaktyczny o charakterze integracyjno-adaptacyjnym
w klasach I, a w pozostałych realizują zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Organizowane są spotkania profilaktyczne z funkcjonariuszami policji. W szkole odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne.


 

Czym żyje szkoła

W naszej szkole odbywa się wiele imprez.  Tradycyjnie organizujemy: we wrześniu Sprzątanie Świata i Dzień Języków Obcych, w październiku Pasowanie na ucznia i Dzień Patrona Szkoły,
w grudniu Koncert Bożonarodzeniowy, w marcu Dni Otwarte Szkoły, w kwietniu Dzień Ziemi,
a w czerwcu Dzień Sportu.

Imprezy szkolne i środowiskowe, przeprowadzone w życzliwej atmosferze pozwalają wzmocnić relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Ciekawym pomysłem jest udział szkoły w kiermaszu mikołajkowym. Oferowane na nim ozdoby świąteczne wykonywane są w ramach warsztatów, w których uczestniczą uczniowie wraz ze swoimi rodzicami.


 

Konkursy

Jesteśmy organizatorami międzyszkolnych konkursów:

 • „Mały Mistrz Słowa” - konkurs polonistyczny dla klas V-VI,

 • „Z liczbami w świat przyrody” - konkurs matematyczno – przyrodniczy dla klas V,

 • „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką” - konkurs dla klas I -III,

 • „Mały Pitagoras” - konkurs matematyczny dla klas III,

 • „Będzin w oczach Rutki Laskier”- konkurs historyczny dla klas VII-VIII.

 • konkursy profilaktyczne w ramach ogólnopolskich kampanii społecznych.

Odbywają się również konkursy szkolne: czytelniczy, ortograficzny, ekologiczny, turniej warcabowy, konkurs na najciekawszą dekorację bożonarodzeniową, kartkę świąteczną
w języku angielskim oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.


Zawody sportowe

W szkole organizowane są zawody sportowe: biegi przełajowe, turniej piłki nożnej i halowej, trio basket, turniej unihokeja, czwórbój lekkoatletyki. Uczniowie biorą również udział w zawodach miejskich, powiatowych i rejonowych.

Sukcesy sportowe indywidualne:

 • I miejsce w kategorii "Najlepszy strzelec" w Turnieju o Puchar Tymbarku "Z podwórka na stadion" (zawody ogólnopolskie)

Sukcesy sportowe zespołowe:

 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego w Szachach (zawody powiatowe),

 • I miejsce w Mistrzostwach Będzina w Szachach (zawody miejskie),

 • I miejsce w Mistrzostwach Będzina w Tenisie Stołowym (zawody miejskie),

 • III miejsce w Mistrzostwach Będzina w Koszykówce (zawody miejskie),

 • III miejsce w Mistrzostwach Będzina w Piłce Nożnej (zawody miejskie).

 

Pozostałe najważniejsze osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019

Konkursy i przeglądy międzynarodowe:

 • 6 wyróżnień w konkursie matematycznym KANGUR

Konkursy i przeglądy ogólnopolskie:

 • Wygrana w ogólnopolskim konkursie EMPiK-u „Tysiąc powodów by czytać” (1000 książek dla biblioteki),

 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Zachowaj Trzeźwy Umysł": konkurs plastyczny "Stop cyberprzemocy",

 • 12 wyróżnień w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej Orły 2018/2019 - konkurs plastyczny "Plastuś",

 • wyróżnienie w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej Orły 2018/2019 - konkurs Ortograficzny "Ortografek",

 • wyróżnienie w Ogólnoplolskim Konkursie "Śladami Dywizjonu 303",

 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie - "Tysiąc powodów by czytać",

 • III miejsce w ogólnopolskiej kampanii "Rowerowy Maj".


Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach:

 • 1 uczestnik II etapu konkursu historycznego

 

Konkursy i przeglądy wojewódzkie:

 • zwycięzca w Wojewódzkim Konkursie Historycznym "Trzy Powstania Śląskie",

 • wicemistrz w Wojewódzkim Konkursie "Mistrz Tabliczki Mnożenia Województwa Śląskiego",

 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym - w kategorii konkurs plastyczny "Mars Planetą Przyszłości",

 • 2 finalistów XVIII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla klas III "Bajkowe Zadania",

 • IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym "Mistrz Tabliczki Mnożenia".


Konkursy i przeglądy rejonowe:

 • III miejsce w konkursie "Malowanie na ekranie - 15 lat Polski w Unii Europejskiej",

 • I miejsce w VIII Regionalnym Konkursie "Booktalking, czyli gawęda o książce" zorganizowanym pod patronatem Starosty Powiatu Będzińskiego.


Konkursy i przeglądy powiatowe:

 • III miejsce w konkursie fotograficznym "Piękne są nasze barwy ojczyste",

 • 2 wyróżnienia w konkursie fotograficznym "Piękne są nasze barwy ojczyste".


Konkursy i przeglądy miejskie:

 • II miejsce w Międzyszkolnym konkursie czytelniczym "Czytamy na medal",

 • II miejsce w Miejskim Konkursie Recytatorskim "Mały OKR",

 • wyróżnienie w Miejskim Konkursie Plastycznym pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina - "Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa",

 • 4 wyróżnienia w XXII Miejskim Przeglądzie Małych Form Scenicznych,

 • 2 wyróżnienia w konkursie plastycznym zorganizowanym przez MPWiK Będzin - Projekt maskotki,

 • 4 wyróżnienia w Przeglądzie Małych Form Scenicznych "Młodość bez przemocy",

 • wyróżnienie w Miejskim Konkursie Recytatorskim "Mały OKR",

 • I miejsce w Miejskim Konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina - "Twórca
  i jego dzieło",

 • I miejsce w Miejskim Konkursie matematycznym dla klas III "Mały Pitagoras",

 • II miejsce w XXII Miejskim Przeglądzie Małych Form Scenicznych.


 

Imprezy turystyczne

Dla uczniów organizowane są wycieczki: przedmiotowe, turystyczno - krajoznawcze, rajdy piesze. Kilka razy w roku odbywają się wyjścia do kina, teatru, do muzeum i na koncerty oraz spacery po najbliższej okolicy. Dwa razy w roku uczniowie wszystkich klas uczestniczą w wycieczkach rekreacyjnych do ciekawych zakątków kraju. Wspólne wyprawy sprzyjają integracji i wzbogacają proces dydaktyczno – wychowawczy. Wyjazdy dzieci z grupy socjoterapeutycznej finansuje Urząd Miejski. Każdego roku dzieci z klas trzecich wyjeżdżają nad morze w ramach Zielonej Szkoły.


 

Organizacje w szkole

W szkole funkcjonują Samorządy Uczniowskie klas I – III i IV – VIII. Aktywnie działa także Szkolne Koło Caritas „Stella”, którego głównymi celami są:

 • zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych,

 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

 • rozwijanie empatii i rozumienia,

 • inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego,

 • kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,

 • nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych,

 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 

Współpraca z innymi instytucjami

Systematycznie współpracujemy z Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, MOPS-em, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny, Miejską Świetlicą Środowiskową, Sądem Rodzinnym, placówkami oświatowo - wychowawczymi, policją, ośrodkami kultury, bibliotekami oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi: Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym Metisw Katowicach, Fundacją Nowe Horyzonty z Warszawy, Pracownią Profilaktyczną Krokus z Krakowa, UNICEF, CEO, CES, Fundacją Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Szkoła współpracuje również z Fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, realizując program „Ratujemy i uczymy ratować”, w ramach którego uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy.


Biblioteka

Biblioteka to miejsce oblegane przez uczniów na każdej przerwie i po lekcjach. Do dyspozycji czytelników jest kącik dla najmłodszych z kolorowymi dywanami i pufami, czerwona sofa i 16 miejsc w czytelni. Księgozbiór biblioteki liczy 12 tysięcy woluminów, z czego prawie 2 tysiące to nowości książkowe. Część z nich pozyskano dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa (ponad 800 pozycji) , pozostałe dzięki wygranej w ogólnopolskim konkursie Empiku „Tysiąc powodów by czytać” (1000 książek wybranych przez uczniów i nauczycieli).

Biblioteka organizuje akcje promujące czytelnictwo i bibliotekę, przystępuje też do konkursów ogólnopolskich: Wielka Liga Czytelników, ”Jak nie czytam, jak czytam”, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Kropki. Bibliotekarka organizuje również konkursy międzyszkolne, np. „Będzin w oczach Rutki Laskier”
i szkolne, np. „Z książką w tle”, „Logo biblioteki”.

Bibliotekarka prowadzi lekcje biblioteczne i lekcje z edukacji regionalnej, przygotowuje też uczniów do konkursów związanych z książką, np. w grudniu 2019 r. uczennica naszej szkoły zwyciężyła VIII Regionalnym Konkursie "Booktalking czyli gawęda o książce".

W bibliotece działa aktyw biblioteczny, który wspomaga pracę biblioteki.

O aktualnościach i sukcesach biblioteki można przeczytać na prowadzonej od 2019 roku stronie Facebook:

https://www.facebook.com/Biblioteka-Szko%C5%82y-Podstawowej-nr-8-w-B%C4%99dzinie-358576084906083/


Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 10.00 do 16.00.

Celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, jak również stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu oraz odrabiania prac domowych.

Nasza świetlica organizuje i przeprowadza zajęcia o zróżnicowanej formie i treści dostosowanej do wieku, zainteresowań i możliwości dzieci:

 • organizowanie pomocy w nauce - odrabianie lekcji,

 • rozwijające umiejętności manualne (układanki, malowanie farbami, rysowanie, wycinanie),

 • wzbogacające posiadane wiadomości (czytanie książek, oglądanie programów i filmów
  edukacyjnych, gry dydaktyczne),

 • wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zajęcia
  muzyczne),

 • kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie
  krzyżówek, zagadek),

 • kształtujące ekspresję ruchową i sprawność fizyczną (zabawy taneczne, gry i zabawy
  zręcznościowe, wychowawcy świetlicy organizują zabawy ruchowe w salkach gimnastycznych i na świeżym powietrzu),

 • relaksacyjne (zabawy wyciszające, relaks przy muzyce).

 

Stołówka

W szkole działa stołówka. Dwudaniowe obiady wydawane są uczniom podczas trzech przerw międzylekcyjnych. Z posiłków korzysta około 270 uczniów.


 

Jesteśmy szkołą…

kontynuującą  sprawdzone i przynoszące efekty działania, zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, szkoła podejmuje starania
o zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej na miarę XXI wieku. Przyjmuje odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, za przygotowanie ich do życia
w społeczeństwie, właściwego odbioru kultury polskiej i świadomego działania we współczesnym świecie. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno - wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej. Nauczyciele - wychowawcy współdziałają ze środowiskiem rodzinnym dziecka.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa nr 8 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.09.2021 12:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
08.09.2021 12:33 Dodano załącznik "SP8 Będzin Raport o stanie zapewnienia dostępności.pdf" (Piotr Witelus)
09.03.2020 10:37 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
06.03.2020 11:51 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
05.11.2018 12:33 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
05.11.2018 12:33 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Będzinie" (Piotr Witelus)
05.11.2018 12:32 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Będzinie (Piotr Witelus)
05.11.2018 12:30 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Dodano załącznik " Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Będzinie" (Michał Karoń)
22.11.2016 08:58 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Będzinie (Michał Karoń)
18.03.2015 10:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.03.2015 10:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:29 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 12:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 11:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
31.01.2013 11:53 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Będzinie" (Michał Karoń)
31.01.2013 11:52 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Będzinie (Michał Karoń)
21.09.2007 14:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
21.09.2007 14:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.04.2007 12:04 Usunięto załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Będzinie" (Aleksandra Bartosz)
24.04.2007 12:03 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 w Będzinie " (Aleksandra Bartosz)
30.03.2007 09:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 10:39 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:39 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:38 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 10:37 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)