Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Finansowego w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

­

WOr.2110.19.2022

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Finansowego

w Urzędzie Miejskim w Będzinie,

przy ul. 11 Listopada 20

 

 

Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia wyższe ekonomiczne i co najmniej 4 letni staż pracy,

 • nieposzlakowana opinia,

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego,

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 530 ) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne,

 2. samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 3. odpowiedzialność,

 4. systematyczność,

 5. umiejętność analizowania danych finansowych,

 6. umiejętność interpretacji przepisów prawa,

 7. umiejętność w zakresie komunikacji werbalnej i komunikacji pisemnej,

 8. znajomość obsługi programu komputerowego w zakresie Microsoft Office,

 9. mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Referatu Finansowego,

 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego,

 • Bieżący nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Referatu Finansowego, w tym m.in.:

  - nadzór nad prawidłową ewidencją dochodów i wydatków,

  - nadzór nad prawidłowym rozliczaniem podatku VAT w ramach centralizacji,

  - nadzór nad prawidłową ewidencją operacji dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  - nadzór nad prawidłową ewidencją podstawowych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobu dokonywania ich umorzeń,

  - nadzór nad realizacją przelewów realizowanych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego,

  - nadzór nad prawidłowością i terminowością sporządzania sprawozdań wymaganych przepisami,

  - nadzór nad prawidłowym rozliczeniem księgowym oraz ujęciem wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych,

  - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy Urzędu Miejskiego.

 • Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego.

 • Współpraca z innymi komórkami Urzędu Miejskiego w zakresie kontroli legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych podlegających realizacji przez Referat Finansowy oraz kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego.

 • Wykonywanie innych prac w ramach kompetencji i zakresu zadań Referatu Finansowego oraz prac zleconych przez przełożonego

   

Warunki pracy na stanowisku:

 

 • praca administracyjno-biurowa,

 • budynek urzędu nie jest wyposażony w windę (dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku, wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym),

 • budynek urzędu od strony głównego wejścia jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • praca w systemie równoważnego czasu pracy, w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę.

 

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego,

 • kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy potwierdzające posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 1,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 2,

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 3,

 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 4,

 • podpisaną przez kandydata (ze wskazaniem daty) klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie (wzór klauzuli w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 5,

 • wypełniony formularz dotyczący dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb kandydata (wzór formularza w załączeniu pod treścią ogłoszenia) - załącznik nr 6.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy przejścia do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko Kierownika Referatu Finansowego” w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 listopada 2022 r. do godz. 15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Skarbnik Miasta Pani Anna Pawęzowska tel. 32-267-91-11. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Finansowego w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:25.10.2022
Data publikacji:25.10.2022 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.11.2022 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
25.10.2022 14:52 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)