Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzin z dnia 14.11.2022 r. dot.: przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi

­

Będzin, dnia 14.11.2022 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚiGO.6220.11.2022

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) – zwanej dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

 

 

zawiadamiam strony

 

o prowadzonym postępowaniu na wniosek Gromm Recycling Sp. z o.o. ul. Józefa Mazura 5A, 41-250 Czeladź w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Katowicach w celu wydania wymaganych opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami - 32 267-91-98. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

i Gospodarki Odpadami

Joanna Koziak

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Będzin z dnia 14.11.2022 r. dot.: przedsięwzięcia pn. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Józefa Mazura 5a w Czeladzi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Joanna Koziak
Data na dokumencie:14.11.2022
Data publikacji:14.11.2022 15:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.11.2022 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Piotr Witelus)
14.11.2022 15:04 Utworzenie dokumentu. (Piotr Witelus)