XXXV sesja Rady Miejskiej w Będzinie

­

Porządek obrad

BRM 0052/XXXV/08                                                            Będzin, 22 grudnia 2008 r.

 

                                                                                   Szanowny Pan Radny
                                                                                   Sznowna Pani Radna


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 grudnia 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 XXXV sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII, XXXIII i XXXIV sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2009 rok:
  1/ przedstawienie projektu budżetu miasta przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Grzegorza Miarkę
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Będzinie i Komisji stałych Rady Miejskiej w 2008 roku:
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Szydło,
  2/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sławomira Seremaka,
  3/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Marcina Lazara,
  4/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Jerzego Bełdowskiego,
  5/ przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej Grzegorza Miarkę.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2009 roku,
  2/ planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na I półrocze 2009 roku.
 10. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok:
  1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
 11. Uchwalenie Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009:
  1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”.
 12. Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013:
  1/ przedstawienie projektu strategii przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Będzin na lata 2009 – 2013.
 13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana dotyczące realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2008 rok.
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Sekretarza  Miasta Mariusza Króla,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej w Będzinie.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach,
  2/ zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Będzinie,
  3/ zmian budżetu miasta na 2008 rok,
  4/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ul. 11 Listopada 1 dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,
  5/ zmian budżetu miasta na 2008 rok,
  6/ zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XVII/191/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy
ul. 11 listopada 20.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

Waldemar Szydło

Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XXXV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.12.2008 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.02.2009 08:18 Dodano załącznik "Protokół z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Będzinie " (Aleksandra Bartosz)
23.12.2008 09:37 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)