Projekty uchwał - dot. XLI sesji Rady Miejskiej w Będzinie

­

 Wykaz projektów uchwał analizowanych
na XLI Sesji Rady Miejskiej w Będzinie:

podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XXXV/515/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia  2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2009 roku,
 • częściowej zmiany uchwały nr XVI/182/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębie im. Jana Dormana, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem,
 • zbycia w formie bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej, nieruchomości położonej w Będzinie – Łagiszy przy ul. Energetycznej 10, zabudowanej Domem dla Bezdomnych,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja,
 • zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy (5 uchwał),
 • ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin,
  Nr druku XLI/12
 • ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest miasto Będzin,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Będzina,
  Nr druku XLI/14
 • opracowania długoletnich założeń do programu organizacji i rozwoju transportu zbiorowego dla miasta Będzina w ramach Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
 • zmiany formy przeznaczenia majątku wytworzonego w ramach realizowanego projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Nr Projektu 2004/PL/16/C/PE/001,
 • przystąpienia Gminy Będzin do realizacji projektu w ramach podziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • zmian budżetu miasta na 2009 rok,
 • zmian w Załączniku nr 7 i nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
 • zmiany uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie: określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami,
 • przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia podmiotu do realizacji zadania własnego gminy pn. świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i odprowadzania ścieków, za pośrednictwem modelu operatorskiego,
 • rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Odkrywkowej w Będzinie – Łagiszy na działalność Prezydenta Miasta Będzina, niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa i naruszającą interes prawny i uprawnienia mieszkańców ul. Odkrywkowej
  a także całego społeczeństwa dzielnicy Łagisza,
 • rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Przyrodników z siedzibą w Katowicach ul. Huberta 35 z dnia 01.05.2009 r. na działalność Prezydenta Miasta Będzina niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa i naruszającą interes prawny i uprawnienia Stowarzyszenia,
 • przyjęcia Statutu Miasta Będzina
  Nr druku XLI/25

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - dot. XLI sesji Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.06.2009 14:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.06.2009 10:39 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
24.06.2009 10:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.06.2009 14:11 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Bartosz)