XLVII sesja Rady Miejskiej Będzina

­

                                                                         Będzin, 21 grudnia 2009 r.


                                                                         Szanowny Pan

                                                                         Szanowna Pani
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 grudnia 2009 roku (poniedziałek) na godzinę 12.00 XLVII sesję Rady Miejskiej  Będzina.

Porządek obrad:


1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.

4.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok,
2/ planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2010 rok.

8.Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok:
1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010rok.

9.Uchwalenie Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010:
1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

10.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana dotyczące realizacji uchwał Rady Miejskiej.
1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej Będzina.

11.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Będzina” za lata  2007-2008,
1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
2/ dyskusja,

12.Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ określenia wymagań jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów    komunalnych od właścicieli  nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina,
2/ zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy ( 5 uchwał),
3/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.”Szpital Miejski”
w Piekarach Śląskich ,
4/ określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ,
5/ zmiany uchwały nr XLV/800/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 października 2009 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ul. Boleradz,
6/przyjęcia „Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina”,
7/uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie nr XVI/150/2003 z dnia 27 października 2003 roku,
8/zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Będzinie,
9/ zmian budżetu miasta na 2009 rok,
10/ zmian w Załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
11/ zmian w Załączniku nr 4 do uchwały Nr XXXV/514/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,
12/ zmiany uchwały Nr XLII/719/2009 Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na
II półrocze 2009 roku.

13.Sprawy różne i wolne wnioski.

14.Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2009 13:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.12.2009 09:43 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
22.12.2009 13:42 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
22.12.2009 13:42 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)