XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina

­
Szanowny Pan Radny
Szanowna Pani Radna    Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 12 lutego 2010 roku (piątek) na godzinę 10.00 XLIX sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok:
1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXV/517/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

8. Promocja miasta i rozwój turystyki:
1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Radosława Barana,
2/ dyskusja.

9. Informacja na temat raportu doraźnej Komisji Rady Miejskiej Będzina ds. analizy  i opiniowania nazw ulic i placów:
1/ przedstawienie raportu przez Przewodniczącego Komisji Radnego Marcina Lazara,
2/ dyskusja,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości raportu doraźnej Komisji Rady Miejskiej Będzina ds. analizy i opiniowania nazw ulic i placów.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51,
2/ przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko – Katolickiej przy ulicy Plebańskiej 2 w Będzinie,
3/ przyjęcia raportu z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2013,
4/ przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXXVI/529/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2009 roku,
5/ przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2010 roku,
6/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVII/359/98 z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami,
7/ zbycia – w formie bezprzetargowej – nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzin na rzecz ENION GRUPA TAURON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
8/ określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin,
9/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Gzichów pomiędzy ulicami: Świerczewskiego, Czeladzkiej, Piastowskiej, Akacjowej,
10/ zmian budżetu miasta na 2010 rok,
11/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej na dofinansowanie opieki pielęgniarskiej w placówkach przedszkolnych,
12/ zmian w Załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
13/ przeniesienia między zadaniami wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok,
14/ zmiany uchwały Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta na 2010 rok,
15/ rozpatrzenia skargi Pana Artura Chrzanowskiego zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg w Warszawie oraz Wojewodę Śląskiego w Katowicach,
16/ odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina złożonej przez właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach mieszkalnych przy ul. Grabowej 36 i 38 w Będzinie,
17/ rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Kazibudzkiego, zamieszkałego w Będzinie na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie skierowanej do Prezydenta Miasta Będzina.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul 11 listopada 20.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Wiśniewski
Informację wytworzył:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2010 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.02.2010 12:48 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.02.2010 12:48 Utworzenie dokumentu. (Michał Wiśniewski)